Δικαιολογητικά Γάμου

(Πιστοποιητικά Αγαμίας, Ελευθερογαμίας, Δήλωση Τελέσεως Γάμου, Εγγυητικά, Υπεύθυνες Δηλώσεις)

Δικαιολογητικά Βάπτισης